Novice

Nagradna igra »OD SETVE DO ŽETVE«

Približuje se čas setve; poseben že sam na sebi, za dva bralca ali bralki Odprte kuhinje pa še bolj: blagovna znamka Natura jima bo omogočila, da si na dveh posestvih, s katerimi sodelujemo, posejeta lastno zalogo bio pire ali bio ječmena za celo leto. Nič ne bomo komplicirali; najlažje se prijavite na elektronski naslov ok@delo.si; potrebujemo vaše ime in naslov, telefonsko številko ter dva stavka o tem, kaj najraje pripravljate iz pire ali ječmena. V ime sporočila napišite besedo Natura. Vse to lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov OK, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Natura. Po koncu prijav bomo izžrebali dva bralca, ki si bosta s skupaj z družinama lahko ogledala ekološko kmetijo Šiftar ter eno od posestev, ki jih obdeluje skupina Panvita. Tu nastajajo ekološko pridelana žita, ki jih v trgovinah najdete pod blagovno znamko Natura. Tam bosta v prvi polovici oktobra lahko pod strokovnim vodstvom zasejala svoj lasten kos njive, kjer bo zrasla naša bio pira ali ječmen. In to v količini, ki je potrebna za celoletno oskrbo! Vsi sodelujoči pa bodo prejeli knjižico receptov blagovne znamke Natura, kjer so predlogi za pripravo okusnih jedi iz te priljubljene Žitove linije.

Spodaj si lahko preberete Pravila in pogoje sodelovanja (v nadaljevanju pravila)

I. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Od setve do žetve (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Žito d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), medijski pokrovitelj natečaja pa Delo časopisno in založniško podjetje d.d., Ljubljana preko uredništva priloge Odprta kuhinja (v nadaljevanju medijski pokrovitelj).

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra Od setve do žetve traja od vključno 13.09.2015 do vključno 30.9.2015.

III. Definicije pojmov

1. Pravila nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri Od setve do žetve. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.natura.zito.si, in dostopni na sedežu organizatorja, podjetja, Žito, d.d.

2. Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinja s temi pravili in ki v skladu s temi pravili preko e pošte , ki jo je potrebno poslati na e-naslov ok@delo.si, do 30.9.2015, ali pisno po pošti, ki jih je potrebno poslati na naslov uredništva Odprta kuhinja, Dunajska 5, 1509 Ljubljana v obdobju od 13.9.2015 do vključno 30.9.2015 sodeluje v tej nagradni igri. V natečaju ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju te nagradne igre oz. v podjetju Delo, d.d. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. Osebe in njihovi družinski člani, ki kakor koli posredno ali neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri. Udeleženec mora biti rezident Republike Slovenije. Nakup časopisa ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri.

IV. Sodelovanje v nagradni igri

1. V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki v skladu s temi pravili do vključno 30.9.2015 do 12:00 ure preko e-pošte ok@delo.si oz. po pošti na naslov: Odprta kuhinja, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom ŽITO NATURA, v skladu s temi pravili odda prijavo. Upoštevane bodo prijave, ki jih bo uredništvo prejelo po pošti in ki bodo opremljene s poštnim žigom do vključno 29. 9.2015. s pripisom ŽITO NATURA in nekaj stavki o tem, katere jedi najraje pripravijo iz pire ali ječmena in vse prijave, prispele preko e-pošte, ki jo je potrebno poslati na e-naslov ok@delo.si, v obdobju od 13.9.2015 do vključno 30.09.2015 do 12:00 ure, s pripisom ŽITO NATURA in nekaj stavki o tem, katere jedi najraje pripravijo iz pire ali ječmena

2. Sodelujoči pošlje prijavo z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon ).

V. Žreb nagrajencev

1. V žreb nagradne igre Od setve do žetve, se lahko uvrstijo sodelujoči, ki so se na natečaj prijavili do vključno 30.9.2015, z vsemi zahtevanimi podatki iz prejšnje točke teh pravil. Naključni žreb izvede uredništvo priloge Odprta kuhinja.

2. Nagrado bosta prejela dva izžrebanca.

VI. Objava nagrajencev

1. Nagrajenci nagradne igre Od setve do žetve bodo objavljeni v prilogi Odprta kuhinja, ki bo izšla 4.10.2015. Organizator jih bo pisno obvestil preko e-pošte ali navadne pošte najkasneje 3 delovne dni po zaključku žrebanja.

VII. Nagrade in njihov prevzem

Izžrebani nagrajenci bodo s strani organizatorja pisno obveščeni o prejemu nagrade. Nagrada, ki jo bo prejel nagrajenec vključuje:

  • celoletna oskrba z bio piro in bio ječmenom v količini 100 kg;
  • enodnevni obisk na ekološki kmetiji Šiftar in posestvu skupine Panvita d.d. v okolici Murske Sobote, setev bio pire in bio ječmena – oktober 2015;
  • enodnevni obisk na ekološki kmetiji Šiftar in posestvu skupine Panvita d.d. v okolici Murske Sobote, žetev pridelka, mletje in predaja moke – spomladi 2016.

Vsi sodelujoči, ki so se prijavili v nagradno igro, prejmejo knjižico receptov NATURA.

Nagrado zagotovi organizator v svojem imenu in za svoj račun.

Nagrade niso izplačljive v gotovini, ni jih mogoče zamenjati in niso prenosljive na drugo osebo.

Če nagrajenec v 30 dneh po objavi rezultatov žrebanja oziroma 30 dni po poslanem obvestilu ne prevzame nagrade oz. se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade oz. od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Organizator ali Delo, d.d. ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator ali Delo, d.d. nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko prekliče nagradno igro. O tem mora organizator preko spletne strani nagradne igre ali preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator ali Delo, d.d. sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki pravne, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal na spletnih straneh nagradne igre. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

VIII. Plačilo davkov

Akontacijo dohodnine, povezano z izročitvijo nagrad, v celoti nosi organizator nagradne igre Žito d.d., Ljubljana. Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator v skladu s predpisi, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec v enem letu večkrat nagrajen s strani organizatorja, se dobitki seštevajo.

IX. Zasebnost in varstvo podatkov

1. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju nagradne igre, podjetju Žito d.d., Ljubljana, in Delu, d. d., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v prilogi Odprta kuhinja in na spletnih straneh www.natura.zito.si, in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ali od družbe Delo, d.d. ne bo zahteval nobenega plačila ali odškodnine. Prav tako nagrajenec soglaša, da lahko organizator in Delo, d.d, uporabljata nagrajenčeve osebne podatke za potrebe neposrednega trženja.

2. Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje podjetju Žito d.d. in Delu d.d. uporabo svojih podatkov. Udeleženec dovoljuje podjetju Žito d.d. in Delu, d. d, da posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012 s spremembami in dopolnitvami, ZEKom-1). Udeleženec dovoljuje, da podjetje Žito d.d. in Delo d. d.,posredovane osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in podjetja Dela, d.d. in partnerskih podjetij organizatorja oz. Dela, d.d. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. da posredovane podatke uporabita za neposredno trženje in za potrebe te nagradne igre. Navedene osebne podatke lahko Žito d.d. in Delo, d. d, hranita in obdelujeta neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Posameznik lahko v skladu s 73. čl. ZVOP-1 kadarkoli pisno zahteva, da organizator ali Delo, d.d. trajno ali začasno prenehata uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer sta tako organizator kot Delo, d.d. na svoje stroške dolžna v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5-ih dneh pisno ali preko e-pošte obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot).

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju in podjetju Delo, d.d. mora sodelujoči sporočiti s pisnim obvestilom na naslov organizatorja Žito d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana ali preko e–pošte odjava@zito.si in na naslov podjetja Delo, d.d., Dunajska 5, Ljubljana. Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.

Podatki o davčni številki nagrajencev se hranijo 10 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo pisno zahtevo:

  • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
  • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
  • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
  • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
  • izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletnih straneh nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

X. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju. Po prejemu tega sporočila, ga organizator izključi.

XI. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije natečaja rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se zavezuje, da bo nepravilnosti odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca oz. po potrebi tudi druge udeležence.

XII. Spremembe pravil in pogojev

Organizator natečaja lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

Organizator natečaja bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletnih straneh www.natura.zito.si,

Ljubljana, 13. september 2015

Na seznam